Our Vision
See it?
הקודם
הבא

Visiion

מרכז יעל הוקם מתוך אידיאולוגיה מקצועית הבאה לקדם שני תחומי טיפול – הטיפול בהיגוי והטיפול הרב תחומי. התפיסה המובילה את כל תהליכי הפיתוח של המרכז היא אידיאולוגית בבסיסה והיא זאת המכוונת את קלבת ההחלטות ואופיו של המרכז.

למרכז יעל יש חזון מאד ברור אשר מורכב ממספר תפיסות: 

כל ילד עם צרכים מיוחדים יקבל התערבות טיפולית רב-תחומית משולבת על ידי צוות טיפול רב תחומי בניהולו של מרכז תוכנית מקצועי 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים ישולבו בחברה כחלק אינטגרלי מהחברה וללא כל הבדל בינם לילד אחר.  ילד עם צרכים מיוחדים אינו שונה מכל ילד אחר למעט הקשיים עימם הוא בא לעולם. הוא זכאי להתנסות במסלול החיים של ילד בן גילו כשווה בין שווים. 

ילדים שאינם ורבלים יזכו לטיפול בהיגוי מקדם ומדויק בכל מקום בעולם. היגוי היא מיומנות בעלך חשיבות עליונה בהתפתחות בגיל הרך וככזאת יש להשקיע משאבים רבים בטיפול, חקירה ולמידה של התחום על מנת לאפשר לילדים עם לקות בדיבור להתגבר על קושי זה.

למשפחה יש מקום לקחת חלק משמעותי בהתערבות הטיפולית מול הילד כגורם מקדם שינוי. התערבות טיפולית בגיל הרך היא מימד המורכב מטיפול מקצועי, טיפול שאינו מקצועי ומהאינטראקציה עם הסביבה הקרובה (משפחה). לכל המימדים הללו ישנו מקום חשוב בהתערבות בגיל הרך.

 

 

 

על מנת להגשים את החזון מרכז יעל פועל במספר חזיתות במקביל: ביסוס שיטות טיפול, חקירה אקדמית, הכשרת מטפלים בינלאומית, כתיבת מאמרים וספרים, שיווק מקוון, בניית כלים מקוונים, התעמתות עם תפיסות ארכאיות שמרניות,  בניית הכוח האקדמי-קליני שיאפשר שינוי פרדיגמה, פעולות לשינוי דעת הקהל המקצועי והלא מקצועי ועוד.

 

אנחנו באמת מאמינים בתפיסת עולם זאת השמה את הילד במרכז ואותנו ככלי משחק הבאים לשרת את המטרה המרכזית והיא קידום מיומנויות הילד ואיכות החיים של הילד ומשפחתו.

 

 

SPECIAL INTRODUCTIONARY GIFT

10 FREE CREDITS

(worth $300)

Use it to get 10 FREE speech evaluations. Whenever you want, for whoever you want!

Just create your account, credits are automatically applied to your account!

This is time limited offer, it can end anytime. So don't hesitate, register now. Do you know a non-verbal child or child with speech deficit - let them know about this offer!